top of page
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

Adatkezelő: Méz együttes

Adatkezelés helye/adatkezelő címe: Budapest,

E-mail cím: mezfolk@gmail.com

 

Az adatkezelésre vonatkozó szabályok

Az adatkezelő adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:

A személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR).

Az adatkezelő által végzett adatkezelések

Külső személyek által beküldött fényképek/videófelvételek adatkezelése

Adatkezelés célja: A Méz együtteshez köthető események dokumentálása, online archívumban való megőrzése
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] (Kiskorú által beküldött fénykép/videófelvétel esetén a szülő, törvényes képviselő hozzájárulása)
Kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, képmás, magatartás, magatartásból levonható következtetés
Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: Méz együttes munkatársai

 

Külső személyek által beküldött fényképek, videófelvételek közzététele, szerkesztése a mez.hu és facebook.com/mez.original honlapon, youtube csatornán, egyéb Méz együttes kiadványokban.

Adatkezelés célja: A Méz együtteshez köthető események dokumentálása, népszerűsítése, kiadványok, pr anyagok készítése, közzététele.
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]](Kiskorú által beküldött fénykép/videófelvétel esetén a szülő, törvényes képviselő hozzájárulása)
Kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, képmás, magatartás, magatartásból levonható következtetés
Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: Méz együttes munkatársai

 

Tömegrendezvényen készült fényképek/videofelvételek készíttetése, szerkesztése megjelenéshez, közzététel a mez.hu és facebook.com/mez.original honlapon, youtube csatornán, egyéb Méz együttes kiadványokban.

Adatkezelés célja: A Méz együtteshez kapcsolódó események megörökítése, kiadványok, pr anyagok készítése, közzététele.
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].


A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2.48. § (2) bekezdése szerint, nincsen szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.
Kezelt személyes adatok köre: képmás, magatartás, magatartásból levonható következtetés.


Adatkezelés időtartama: folyamatos, mivel a Méz együttes dokumentálni és archiválni szeretné a Méz együttes történetének részét képező fontos eseményeket, az adatkezelő törekszik arra, hogy tömegfelvételeket (sok ember látható a képen) készíttessen és hozzon nyilvánosságra, azonban az érintett tiltakozhat az olyan képek közzététele ellen, amikor a fényképen kizárólag az érintett látható (tehát őt mutatja be egyediesítve), és ebben az esetben az adatkezelő törli a felvételt.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: Méz együttes munkatársai
Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett a sajtóhír átvételét kezdeményező sajtóorgánumok számára.

 

Koncerteken, rendezvényeken, egyéb eseményeken készült egyedi fényképek/videófelvételek készítése, szerkesztése megjelenéshez, közzététel a mez.hu és a facebook.com/mez.original honlapon, youtube csatornán, egyéb Méz együttes kiadványokban.

Adatkezelés célja: A Méz együtteshez kapcsolódó események megörökítése, kiadványok, pr anyagok készítése, közzététele.
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] (Kiskorú által beküldött fénykép/videófelvétel esetén a szülő, törvényes képviselő hozzájárulása)
Kezelt személyes adatok köre: képmás, magatartás, magatartásból levonható következtetés
Adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: Méz együttes munkatársai
Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett a sajtóhír átvételét kezdeményező sajtóorgánumok számára.

A Méz együttes regisztrációs felületén (mezfolk@gmail.com) történő adatkezelés

Adatkezelés célja: rendezvények szervezéséhez, lebonyolításához, más helyszínen történő rendezvények szervezésének bejelentése céljából regisztrálás közönség, illetve külső emberek részéről. Kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
Kezelt személyes adatok köre: természetes személy esetén: név, e-mail cím, telefonszám, cég esetében a kapcsolattartó/képviselő neve, munkahelyi telefonszáma, e-mail címe.
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, az adatbázisból történő törlés kéréséig.

 

Online archívum (Médiatár, Videótár, fotóalbum) készítése a www.mez.hu honlapon

Adatkezelés célja: A Méz együttes rendezvényeinek, eseményeinek visszakereshető online dokumentálása a tájékoztatás céljából készült írásos és képes sajtómegjelenések kiegészítéseként a mez.hu honlapon
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]
Kezelt személyes adatok köre: képmás, magatartás, magatartásból levonható következtetés
Adatkezelés időtartama: Folyamatos. Az adatok archiválásra kerülnek.

 

A Méz együttes által szervezett nyereményjátékkal összefüggő adatkezelések

 

Regisztráció a Méz együttes által szervezett nyereményjátékra

Adatkezelés célja: A Méz együttes által szervezett alkalmi nyereményjátékban való részvétel regisztrálása.
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
Kezelt személyes adatok köre: családi és utónév, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés időtartama: nyereményjáték lebonyolításának végéig.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: Méz együttes munkatársai

 

Nyertes kiértesítése a Méz együttes által szervezett nyereményjátékban

Adatkezelés célja: A Méz együttes által szervezett alkalmi nyereményjátékban részt vett nyertes kiértesítése.
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
Kezelt személyes adatok köre: családi és utónév, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés időtartama: nyereményjáték lebonyolításának végéig.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: Méz együttes munkatársai

 

Nyertes adatainak közzététele a mez.hu és a facebook.com/mez.original honlapon, youtube csatornán, egyéb Méz együttes kiadványokban

Adatkezelés célja: A Méz együttes által szervezett alkalmi nyereményjátékban részt vett nyertes adatainak közzététele.
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
Kezelt személyes adatok köre: családi és utónév, e-mail cím, telefonszám
Adatkezelés időtartama: nyereményjáték lebonyolításának végéig.
Hozzáféréssel rendelkezők köre: Méz együttes munkatársai

Sütikkel (cookie-k) összefüggő adatkezelés

A honlapon csak funkcionális sütik működnek.

Az adatkezelés célja: A honlap szolgáltatási színvonalának növelése, a webhely felhasználásának megkönnyítése, a honlap biztonsági és adatvédelmi kockázatainak kezelése.
Kezelt adatok köre: az Érintett eszközének IP-címe, a használt böngésző típusa, az internetszolgáltató.
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
Az adatkezelés időtartama: tárhely kapacitásától függően legkésőbb 3 hónap múlva törlésre kerülnek.

Érintett jogaira és joggyakorlására vonatkozó szabályok

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk).

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog). 


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére. 

 

Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon a jogos érdek mérlegelése alapján végzett adatkezelés ellen. Ebben az esetben a Méz együttes megvizsgálja az érintett vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján végzett adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmet, töröljük a személyes adatait.


Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk). 
 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés).

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a Méz együttes adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.

bottom of page